Περιφερειακός Μηχανισμός Στήριξης

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας προβλέπει τη δημιουργία Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο.

Αυτοί οι μηχανισμοί (για συντομία Περιφερειακοί Μηχανισμοί – ΠΜ) θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας, θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν:

Τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπου θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
 • Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών. 
 • Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ., υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, διοικητική και λογιστική υποστήριξη κλπ.
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών πακέτων επιχειρηματικής τεχνογνωσίας τα οποία θα παρέχονται σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες και προσέλκυση διάφορων κατηγοριών αποκλεισμένων ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 
 • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην υποστήριξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών δικτύωσης με οργανισμούς και φορείς υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, υπηρεσίες επένδυσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και πρόσβασης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. o
 • Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ERASMUS (όπως περιγράφονται στη Δράση 9 του Στρατηγικού Σχεδίου). o Οργάνωση και λειτουργία fora και pacts. 
 • Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters. o Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας για λογαριασμό μεμονωμένων Κοιν.Σ.Eπ.
Οι ΠΜ θα παρέχουν στις Κοιν.Σ.Eπ. υποστήριξη, εργαλεία και εκπαίδευσηγια την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα:
 • Εμπέδωσης της Κοινωνικής αποστολής και ανάδειξης του κοινωνικού αντίκτυπου από τη λειτουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης 
 •  Ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης της Κοιν.Σ.Eπ. 
 • Ανάπτυξης πελατολογίου 
 • Πρόσβασης σε υπηρεσίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς 
 • Πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης 
 • Υιοθέτησης ή επανάληψης επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων
Προκαταρτική φάση (Pre Start-Up), όπου θα πραγματοποιείται η προσέγγιση, η πληροφόρηση των δυνητικών Κοινωνικών Επιχειρηματιών, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, η υποστήριξή τους για συμμετοχή σε ERASMUS, η εκπαίδευσή τους σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και εάν υπάρχει ανάγκη, σε αντικείμενα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στη Δράση 5 του Στρατηγικού Σχεδίο
Φάση έναρξης λειτουργίας της Κοιν.Σ.Eπ. (Start-Up), όπου θα παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας, δικτύωσης μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων, προμηθευτών και πελατών, προώθησης και προβολής προϊόντων, κατάρτισης μελών και εργαζομένων Κοιν.Σ.Eπ., καθώς και υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που περιγράφονται αναλυτικότερα στη Δράση 6 του Στρατηγικού Σχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου