Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015

Δημόσιες Συμβάσεις και ΚοινΣΕπ


Την τακτική 3η Τρίτη κάθε μήνα, στις 20 Ιαν 2015, στις 15.00, στην αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εθν. Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη (έναντι Λευκού Πύργου, κάτω από την Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης) το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει συζήτηση με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚοινΣΕπ» με κύριο εισηγητή τον κ. Κώστα Γεωργίου (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια προσπάθεια «από κάτω» για δημιουργία μιας πλατφόρμας συνάντησης, συζήτησης, ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειριών, συναντίληψης, σύνθεσης προτάσεων και προώθησης από κοινού θέσεων των ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με όσους θα ήθελαν να προβάλλουν και να προωθήσουν την κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία.

Στις 22 Οκτ 2014, στην αίθουσα Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντ. Μακεδονίας διοργάνωσε, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, συνάντηση-ενημέρωση των Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων με εισηγητή τον Δρ Κων. Γιώρμα (Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας) για το θεσμικό πλαίσιο των ΚοινΣΕπ σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011.

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρ. Μακεδονίας προσκαλεί όλους και ιδιαίτερα τους αρμόδιους Αντιδημάρχους & Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, στην συνάντηση με αντικείμενο τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ. Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι Δημόσιες Προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών στις οποίες ενσωματώνονται: Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, Κοινωνικά χαρακτηριστικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά.

Μέχρι 28/2/2015, ο κ. Κ. Γεωργίου μας ενημέρωσε ότι εφαρμόζεται το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο: Οδηγίες 2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ, ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», ΠΔ 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ», ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), Ν. 3316/2005 για την ανάθεση μελετών και τις αυτού τροποποιήσεις και Ν.3669/2008 για την ανάθεση δημοσίων έργων και τις αυτού τροποποιήσεις

Από 1/3/2015 θα εφαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Νόμο 4281/2014 (Μέρος Β’ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) που καταργεί τα ΠΔ 59 & ΠΔ 60 και τις περισσότερες διατάξεις των λοιπών Νόμων. Από 1/3/2015 θα έχει ισχύ για όλους τους δημόσιους φορείς  και για όλες τις δημόσιες συμβάσεις άνω των 2.500 € πλέον ΦΠΑ. Ο νόμος ενσωματώνει εκ νέου τις οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες είναι: η Οδηγία 23/2014 (ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης), η Οδηγία 24/2014 (Δημόσιες Προμήθειες & κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ & Οδηγία 25/2014 (Προμήθειες φορέων & κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ).Για  την καταγραφή: Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382