Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

1.    Στο άρθρο 5 υπάρχει αντίφαση. Η εγγραφή και στο ΓΕΜΗ και στο ΜΗΤΡΩΟ δημιουργεί γραφειοκρατία και αυξάνει τα έξοδα και τα προβλήματα!
2.    Στο άρθρο 4 παράγραφος 4, είναι μπερδεμένο και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται για τα ΝΠΔΔ γενικά.
3.    Στο άρθρο 6 παράγραφος 6, ζητάμε η ευθύνη  για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., να αφορά όλους συλλογικά και όχι μόνο ένα άτομο.
4.    Προβλέπεται αύξηση της συνεταιριστικής μερίδας; Πως διαχειρίζεται η περίπτωση αύξησης των ''κεφαλαίων'' της ΚΟΙΝΣΕΠ; και κατ' επέκταση πως διαχειρίζεται η υπεραξία που δημιουργείται από τη λειτουργία μίας ΚΟΙΝΣΕΠ; Κεφαλαιοποιείται; αυξάνεται η συνεταιριστική μερίδα; άλλος τρόπος; ποιος;
5.    Δύο από τις συνηθισμένες δράσεις των ΚοιΝΣΕπ είναι η εκπαίδευση και η συμβουλευτική. Πως μπορεί να απαγορεύεται η σύναψη σχέσεων έργου με εξωτερικό εκπαιδευτή ή σύμβουλο; Συνήθως μιλάμε για περιορισμένα ποσά, που καλύπτονται κυρίως με απόδειξη δαπάνης από τον φορέα, ιδίως για τους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, πως είναι δυνατόν οι ΚΟΙΝΣΕΠ να λειτουργούν σε δυσμενέστερες συνθήκες από τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Είναι λεπτό σημείο, και ενώ συμφωνούμε απόλυτα η προτεραιότητα αν δίνεται στις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, αυτό δεν μπορεί να γίνεται στο 100%, είναι ανέφικτο!
6.    Το άρθρο 8, παράγραφος 2 («Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40% του συνόλου των εργαζομένων της ΚοινΣΕπ.»  ) ενέχει σοβαρότατους κινδύνους ανάσχεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΚΟΙΝΣΕΠ. Θα αναφέρουμε συγκεκριμένο παράδειγμα: ΚΟΙΝΣΕΠ που το αντικείμενο τους απαιτεί αυξημένη εποχιακή εργασία (τουριστικός τομέας, αγροτική παραγωγή, επιχειρήσεις εστίασης) δεν θα μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους προκειμένου να είναι σύννομες. Αν θεωρείται ότι ο παραπάνω κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί με την είσοδο των εργαζόμενων ως μέλη θυμίζουμε την εποχικότητα της εργασίας .
7.    Η παράγραφος αυτή πρέπει να γίνει «ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών να μη υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εργαζομένων της κοινσεπ, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντικά εργαζομένων μελών της για τα χρόνια που ορίζει ο νόμος, με το δεδομένο ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν οι μισθοί κατώτατου ανειδίκευτου εργάτη. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι εποχιακώς εργαζόμενοι.»
8.    Πολύ σωστά στο ίδιο άρθρο , παράγραφος 1, δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους να αιτούνται την είσοδό τους ως μέλη. Η δυνατότητα όμως αυτή προϋποθέτει την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας το ύψος της όποιας σε κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ (λόγω και της φύσης της δραστηριότητάς τους ) μπορεί να είναι δύσκολο να καλυφθεί από τον εργαζόμενο μη μέλος όσο επιθυμητό και αν είναι τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από τα μέλη.
9.    Οι ενώσεις φορέων, με ποια νομική μορφή λειτουργούν; Ποια είναι η δόκιμη Νομική μορφή; Π.Χ. σήμερα τα Δίκτυα ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ΑΜΚΕ, οι ενώσεις θα είναι ένα είδος σωματείου. Αν ναι, τότε έχει προβλήματα στον τρόπο οικονομικής τους ενίσχυσης. Ίσως δεν θα είναι εύκολη η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα! Πώς θα συμμετέχουν π.χ. στους περιφερειακούς μηχανισμούς; Επίσης δεν ξεκαθαρίζονται οι δραστηριότητες των Ενώσεων π.χ. σκοπός, στόχοι, δράσεις κ.λ.π.
10. Στο  άρθρο 4 παράγραφος 4,  όπως και στον προηγούμενο νόμο, η απαγόρευση συμμετοχής στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γενικότερα. Αυτό μάλιστα συνάγεται από τα επόμενα στο ίδιο άρθρο, που λέει ότι κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα νομικά πρόσωπα (όχι των ΟΤΑ φυσικά) να συμμετέχουν σε ΚοινΣΕπ ένταξης....
11. Δεν δόθηκε λύση για το τέλος επιτηδεύματος των ΚΟΙΝΣΕΠ (800 ΕΥΡΩ). Προτάθηκε η λύση να υπάρχει η ίδια περίοδος χάριτος των 5 ετών, όπως στους νέους επαγγελματίες, αναδρομικά από την ίδρυση της κοινσεπ.
12. Δεν ξεκαθαρίζεται το θέμα της συμμετοχής των ΚΟΙΝΣΕΠ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Θα είναι σε ισότιμη βάση; Θα υπάρχει ειδικό προνομιακό καθεστώς
13. Ο νόμος 4019/11 δεν αναφέρεται. Δεν θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις? Τι θα γίνουν οι υπάρχουσες ΚΟΙΝΣΕΠ? θα εγγραφούν στο ΓΕΜΗ εκ των υστέρων;  θα μπορούν να μετατραπούν σε συνεταιρισμούς εργαζομένων. Νομίζουμε ότι προκύπτουν διάφορα κενά ακόμη!
14. Όπως και να έχει θεωρούμε ότι το νόμος είναι σε μια ορθή κατεύθυνση με πολλές βελτιώσεις και προσθήκες που ήταν απαραίτητες.
15. Τα πιο σοβαρά ζητήματα με ανάγκη διόρθωσης είναι η πλήρης απαγόρευση σε συμβάσεις έργου, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ και η νομική μορφή της Ένωσης στα Δίκτυα, κάτι που θα χρειαστεί νομοθεσία και θα πάει το όλο πράγμα χρονικά πίσω. Τέλος την ύστατη στιγμή, ξαναδείτε όλα τα ζητήματα που θα χρειαστούν εγκυκλίους και νέα νομοθετήματα ή υπουργικές αποφάσεις. Συνήθως αυτά αυξάνουν τις καθυστερήσεις!
16. Γενικότερα ο συνδυασμός κάποιων άρθρων δημιουργεί μία ασάφεια για το πώς το σχέδιο νόμου αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς σε κάποια αντιμετωπίζεται ως αμιγώς επιχειρηματική δραστηριότητα (εγγραφή στο ΓΕΜΗ) και σε άλλα ως ένα συλλογικό εγχείρημα με συγκεκριμένα και περιορισμένα όρια επιχειρηματικής δράσης( όπως αναλύσαμε παραπάνω για το άρθρο 8).
Καταλήγοντας, εμείς τα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ,  που υλοποιούμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά να αναδείξουμε την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και να κερδίσουμε το στοίχημα μιας άλλης οικονομίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι καταφέραμε να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις μας αν και:
•           Ιδρύθηκαν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,
•           Βρέθηκαν αντιμέτωπες στις περισσότερες των περιπτώσεων,  με τη γραφειοκρατία, την καχυποψία και την απαξίωση διοικητικών και άλλων φορέων,
•           Επωμίσθηκαν άδικη φορολόγηση (τέλος επιτηδεύματος)
•           Αποκλείσθηκαν από προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κ.α.)
•           Δεν είχαν καμία δυνατότητα χρηματοδότησης.


Έχοντας λοιπόν την ευθύνη να υπερασπισθούμε ένα χώρο που προτάσσει την συλλογική (στόχος μας η συνεχής αύξηση των θέσεων εργασίας) έναντι της ατομικής ευημερίας (περιορισμένο μοίρασμα κερδών σε εργαζόμενους και περιορισμένα ταμειακά αποθεματικά), διεκδικούμε τη νομική θωράκισή του.

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Το νέο σχέδιο νόμου "για την Κοινωνική Οικονομία" αναρτήθηκε για
ηλεκτρονική διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/minlab/?p=3381 με
καταληκτική ημερομηνία, το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου (ή 25η Ιουλίου, υπάρχει πρόβλημα με την αναφορά στην ημερομηνία από την ανάρτηση).

Το Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας είχε ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία
καταγραφής απόψεων για τις διατάξεις του, των προβλημάτων που διαφαίνονται
και οργάνωσης καταγραφής προτάσεων.

Λόγω της  σοβαρότητας  όμως του θέματος, καθώς το νέο σχέδιο νόμου και οι
αλλαγές που εισηγείται, *θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία *των
δομών της Κοινωνικής Οικονομίας , κρίναμε σκόπιμο να καλέσουμε σε
διαβούλευση  ΚΟΙΝΣΕΠ και φορείς προκειμένου να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις
από κοινού, εκφράζοντας την ευρύτερη δυνατή συλλογική βούληση.

Για το λόγο αυτό σας καλούμε, όλες και όλους σε συνάντηση-διαβούλευση με
θέμα το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Οικονομία, την Πέμπτη 21 Ιουλίου
18.00,στην αίθουσα νερού του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Είναι ο χώρος
δεξιά από την είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου με τα παρτέρια νερού).

Για την ενημέρωσή σας,  επισυνάπτουμε τόσο το σχέδιο νόμου όσο και κάποιες
πρώτες παρατηρήσεις του Δικτύου ΚΟΙΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι παρεμβάσεις και η διεκδίκησή μας θα έχει τη δύναμη που θα της δώσουμε
εμείς.

Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Νέες Δράσεις του Δικτύου: Πρόσκληση για το προσφυγικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι φορείς - συνδιοργανωτές του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, μετά τα αποτελέσματα του εργαστηρίου με θέμα « Προσφυγικό και Κοινωνική Οικονομία» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Περιφερειακού φόρουμ Θεσσαλονίκης, καλεί δομές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας: κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς , ομάδες παραγωγών, υποστηρικτικούς φορείς, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητά τους για συνεργασία και από κοινού δράσεις.
Οι προτεινόμενες δράσεις και το πλαίσιο παρέμβασης περιγράφηκαν από τους συμμετέχοντες και καταγράφηκαν στα αποτελέσματα του εργαστήριου:
Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας - πλαίσιο παρέμβασης
·         Ο πολυσύνθετος και πολυεπίπεδος χαρακτήρας του προσφυγικού ζητήματος απαιτεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  που να αντιμετωπίζουν τις άμεσες ανάγκες, αλλά και να αναδεικνύουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Η κοινωνική οικονομία, με την πολυμορφία της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο σχεδιασμό ενώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνάμεις της .
·         Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτύξει επιχειρηματικές δράσεις στις οποίες θα εντάξει πρόσφυγες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνύπαρξης, τις δυνατότητες ανάπτυξης, επ’ ωφελεία τόσο των προσφύγων όσο και των τοπικών κοινωνιών.   
·         Η κοινωνική οικονομία θα πρέπει να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της καλύπτοντας, στο μέτρο που μπορεί, τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των προσφυγικών καταυλισμών.
·         Οι  Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν το προσφυγικό, προτάσσοντας την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
Προτεινόμενες δράσεις
·         Δημιουργία - παραγωγή προϊόντος/των brand - αποτέλεσμα συνεργασίας προσφύγων - Ελλήνων εργαζομένων, στα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στη παραγωγή του προϊόντος/των θα συμμετέχουν σε κάθετη ή οριζόντια συνεργασία κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν εντάξει πρόσφυγες (μετά από σχετική κατάρτιση και ειδική εκπαίδευση). Το brand θα συμβολίζει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία και θα στοχεύσει και σε αγορές του εξωτερικού.
·         Δράσεις ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών (φεστιβάλ κ.α.)
·         Δράσεις εναλλακτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
·         Δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων - πιλοτική εφαρμογή
·         Καταγραφή δεξιοτήτων - ενδιαφερόντων προσφύγων
·         Μελέτη - μεταφορά καλών ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών
Οι δομές της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε κάποια από τις προτεινόμενες δράσεις καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, στη παρακάτω φόρμα και να την αποστείλουν στον συντονιστή φορέα: «Δίκτυο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Κεντρικής Μακεδονίας» και στη ηλεκτρονική διεύθυνση: diktyokoinsepkm@gmail.com.

Μετά τη συγκέντρωση των διαθεσιμοτήτων, θα ακολουθήσουν συναντήσεις για την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων.
Την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016, από τις 8 μμ έως αργά το βράδυ, στην πλατεία Μοριχόβου, στα Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σας περιμένουμε για να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ΚοινΣΕπ μελών του Δικτύου και όχι μόνο! Θα συναντήσουμε ομάδες που μόλις έφτιαξαν τον δικό τους Κοινωνικό Συνεταιρισμό, θα γνωρίσουμε άλλες ομάδες και κοινωνικές επιχειρήσεις που δρουν στην περιφέρειά μας ή και σε άλλες περιφέρειες. Θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους που δημιουργούν, θα γνωρίσουμε το Δίκτυο ΚοινΣΕπ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το νεοσυσταθέν Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
Η δράση θα πλαισιωθεί από παρουσιάσεις, εργαστήρια, θεατρικά, μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις!

Συνδιοργάνωση: Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμος Θεσσαλονίκης.
Η δράση υποστηρίζεται από το έργο So New που υλοποιείται από τους εξής φορείς: Κέντρο Εργάνη, Γυναίκες σε Δίκτυο, @Σπείρα Γης, Winnet Europe AssociationEurope!
Με την υποστήριξη του SolidarityNow!