Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

1.    Στο άρθρο 5 υπάρχει αντίφαση. Η εγγραφή και στο ΓΕΜΗ και στο ΜΗΤΡΩΟ δημιουργεί γραφειοκρατία και αυξάνει τα έξοδα και τα προβλήματα!
2.    Στο άρθρο 4 παράγραφος 4, είναι μπερδεμένο και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται για τα ΝΠΔΔ γενικά.
3.    Στο άρθρο 6 παράγραφος 6, ζητάμε η ευθύνη  για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., να αφορά όλους συλλογικά και όχι μόνο ένα άτομο.
4.    Προβλέπεται αύξηση της συνεταιριστικής μερίδας; Πως διαχειρίζεται η περίπτωση αύξησης των ''κεφαλαίων'' της ΚΟΙΝΣΕΠ; και κατ' επέκταση πως διαχειρίζεται η υπεραξία που δημιουργείται από τη λειτουργία μίας ΚΟΙΝΣΕΠ; Κεφαλαιοποιείται; αυξάνεται η συνεταιριστική μερίδα; άλλος τρόπος; ποιος;
5.    Δύο από τις συνηθισμένες δράσεις των ΚοιΝΣΕπ είναι η εκπαίδευση και η συμβουλευτική. Πως μπορεί να απαγορεύεται η σύναψη σχέσεων έργου με εξωτερικό εκπαιδευτή ή σύμβουλο; Συνήθως μιλάμε για περιορισμένα ποσά, που καλύπτονται κυρίως με απόδειξη δαπάνης από τον φορέα, ιδίως για τους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα. Αν αυτό δεν επιτρέπεται, πως είναι δυνατόν οι ΚΟΙΝΣΕΠ να λειτουργούν σε δυσμενέστερες συνθήκες από τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Είναι λεπτό σημείο, και ενώ συμφωνούμε απόλυτα η προτεραιότητα αν δίνεται στις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, αυτό δεν μπορεί να γίνεται στο 100%, είναι ανέφικτο!
6.    Το άρθρο 8, παράγραφος 2 («Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40% του συνόλου των εργαζομένων της ΚοινΣΕπ.»  ) ενέχει σοβαρότατους κινδύνους ανάσχεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΚΟΙΝΣΕΠ. Θα αναφέρουμε συγκεκριμένο παράδειγμα: ΚΟΙΝΣΕΠ που το αντικείμενο τους απαιτεί αυξημένη εποχιακή εργασία (τουριστικός τομέας, αγροτική παραγωγή, επιχειρήσεις εστίασης) δεν θα μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους προκειμένου να είναι σύννομες. Αν θεωρείται ότι ο παραπάνω κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί με την είσοδο των εργαζόμενων ως μέλη θυμίζουμε την εποχικότητα της εργασίας .
7.    Η παράγραφος αυτή πρέπει να γίνει «ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών να μη υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εργαζομένων της κοινσεπ, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντικά εργαζομένων μελών της για τα χρόνια που ορίζει ο νόμος, με το δεδομένο ότι υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν οι μισθοί κατώτατου ανειδίκευτου εργάτη. Της ρύθμισης αυτής εξαιρούνται οι εποχιακώς εργαζόμενοι.»
8.    Πολύ σωστά στο ίδιο άρθρο , παράγραφος 1, δίνεται η δυνατότητα σε εργαζόμενους να αιτούνται την είσοδό τους ως μέλη. Η δυνατότητα όμως αυτή προϋποθέτει την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας το ύψος της όποιας σε κάποιες ΚΟΙΝΣΕΠ (λόγω και της φύσης της δραστηριότητάς τους ) μπορεί να είναι δύσκολο να καλυφθεί από τον εργαζόμενο μη μέλος όσο επιθυμητό και αν είναι τόσο από τον εργαζόμενο όσο και από τα μέλη.
9.    Οι ενώσεις φορέων, με ποια νομική μορφή λειτουργούν; Ποια είναι η δόκιμη Νομική μορφή; Π.Χ. σήμερα τα Δίκτυα ΚΟΙΝΣΕΠ είναι ΑΜΚΕ, οι ενώσεις θα είναι ένα είδος σωματείου. Αν ναι, τότε έχει προβλήματα στον τρόπο οικονομικής τους ενίσχυσης. Ίσως δεν θα είναι εύκολη η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα! Πώς θα συμμετέχουν π.χ. στους περιφερειακούς μηχανισμούς; Επίσης δεν ξεκαθαρίζονται οι δραστηριότητες των Ενώσεων π.χ. σκοπός, στόχοι, δράσεις κ.λ.π.
10. Στο  άρθρο 4 παράγραφος 4,  όπως και στον προηγούμενο νόμο, η απαγόρευση συμμετοχής στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γενικότερα. Αυτό μάλιστα συνάγεται από τα επόμενα στο ίδιο άρθρο, που λέει ότι κατ' εξαίρεση επιτρέπεται στα νομικά πρόσωπα (όχι των ΟΤΑ φυσικά) να συμμετέχουν σε ΚοινΣΕπ ένταξης....
11. Δεν δόθηκε λύση για το τέλος επιτηδεύματος των ΚΟΙΝΣΕΠ (800 ΕΥΡΩ). Προτάθηκε η λύση να υπάρχει η ίδια περίοδος χάριτος των 5 ετών, όπως στους νέους επαγγελματίες, αναδρομικά από την ίδρυση της κοινσεπ.
12. Δεν ξεκαθαρίζεται το θέμα της συμμετοχής των ΚΟΙΝΣΕΠ στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Θα είναι σε ισότιμη βάση; Θα υπάρχει ειδικό προνομιακό καθεστώς
13. Ο νόμος 4019/11 δεν αναφέρεται. Δεν θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις? Τι θα γίνουν οι υπάρχουσες ΚΟΙΝΣΕΠ? θα εγγραφούν στο ΓΕΜΗ εκ των υστέρων;  θα μπορούν να μετατραπούν σε συνεταιρισμούς εργαζομένων. Νομίζουμε ότι προκύπτουν διάφορα κενά ακόμη!
14. Όπως και να έχει θεωρούμε ότι το νόμος είναι σε μια ορθή κατεύθυνση με πολλές βελτιώσεις και προσθήκες που ήταν απαραίτητες.
15. Τα πιο σοβαρά ζητήματα με ανάγκη διόρθωσης είναι η πλήρης απαγόρευση σε συμβάσεις έργου, η εγγραφή στο ΓΕΜΗ και η νομική μορφή της Ένωσης στα Δίκτυα, κάτι που θα χρειαστεί νομοθεσία και θα πάει το όλο πράγμα χρονικά πίσω. Τέλος την ύστατη στιγμή, ξαναδείτε όλα τα ζητήματα που θα χρειαστούν εγκυκλίους και νέα νομοθετήματα ή υπουργικές αποφάσεις. Συνήθως αυτά αυξάνουν τις καθυστερήσεις!
16. Γενικότερα ο συνδυασμός κάποιων άρθρων δημιουργεί μία ασάφεια για το πώς το σχέδιο νόμου αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς σε κάποια αντιμετωπίζεται ως αμιγώς επιχειρηματική δραστηριότητα (εγγραφή στο ΓΕΜΗ) και σε άλλα ως ένα συλλογικό εγχείρημα με συγκεκριμένα και περιορισμένα όρια επιχειρηματικής δράσης( όπως αναλύσαμε παραπάνω για το άρθρο 8).
Καταλήγοντας, εμείς τα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ,  που υλοποιούμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά να αναδείξουμε την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και να κερδίσουμε το στοίχημα μιας άλλης οικονομίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι καταφέραμε να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις μας αν και:
•           Ιδρύθηκαν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,
•           Βρέθηκαν αντιμέτωπες στις περισσότερες των περιπτώσεων,  με τη γραφειοκρατία, την καχυποψία και την απαξίωση διοικητικών και άλλων φορέων,
•           Επωμίσθηκαν άδικη φορολόγηση (τέλος επιτηδεύματος)
•           Αποκλείσθηκαν από προγράμματα (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ κ.α.)
•           Δεν είχαν καμία δυνατότητα χρηματοδότησης.


Έχοντας λοιπόν την ευθύνη να υπερασπισθούμε ένα χώρο που προτάσσει την συλλογική (στόχος μας η συνεχής αύξηση των θέσεων εργασίας) έναντι της ατομικής ευημερίας (περιορισμένο μοίρασμα κερδών σε εργαζόμενους και περιορισμένα ταμειακά αποθεματικά), διεκδικούμε τη νομική θωράκισή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου